Όροι χρήσης ιστοσελίδας

Σε αυτό το έγγραφο προσδιορίζονται οι γενικοί όροι χρήσης της ιστοσελίδας, όπου :

Ως «Ιστοσελίδα» θα αναφέρεται η δικτυακή τοποθεσία www.orizontes-dimiourgias.gr .

Ως «χρήστης» θα αναφέρεται ο χρήστης / επισκέπτης της ιστοσελίδας.

Ως «Διαχειριστής» θα αναφέρεται η κατασκευάστρια της ιστοσελίδας, δημοτική παράταξη του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης με διακριτικό τίτλο «Ορίζοντες δημιουργίας και υπεύθυνο τον Σπυρίδωνα Καραβά του Βασιλείου.

Ως «Διαχειριστής» θα αναφέρεται ο υπεύθυνος αυτής Σπύρος Καραβάς του Βασιλείου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (π.χ. κείμενα, λογότυπα, ήχοι και γραφικά) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ιδίου ή τρίτων με τους οποίους ο Διαχειριστής βρίσκεται σε συνεργασία για την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, υπηρεσιών,  προϊόντων της ιστοσελίδας και παρέχεται στο χρήστη αυστηρά για προσωπική χρήση.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αναπαραγωγή μηχανική ή ηλεκτρονική, μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Δαιχειριστή.

Τα λογότυπα, γραφικά και τίτλοι και γενικά περιεχόμενο που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα τρίτων και εμφανίζονται εντός της ιστοσελίδας ανήκουν στους ιδιοκτήτες τους οι οποίοι είναι απολύτως υπεύθυνοι για αυτά. Η χρήση τους μέσα από την ιστοσελίδα δεν αποτελεί μεταβίβαση δικαιώματος ή εκχώρηση άδειας χρήσης αυτών.

Η ιστοσελίδα και ο Διαχειριστής δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο ή την διαθεσιμότητα άλλων δικτυακών τόπων που συνδέονται με links ή χρησιμοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας.

Ο χρήστης και μόνο αυτός είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ακρίβεια και την εγκυρότητα των προσωπικών του στοιχείων με σκοπό την πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Από τη στιγμή που παρέχεται η δυνατότητα, ο χρήστης έχει τη υποχρέωση να επικαιροποιεί τα προσωπικά του στοιχεία ώστε αυτά να διατηρούνται πλήρη και ακριβή.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ασφαλή τήρηση των προσωπικών μυστικών κωδικών του που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας των προσωπικών κωδικών και έχει την υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης του Διαχειριστή ώστε αυτός να εκτελέσει τις κατάλληλες διαδικασίες με σκοπό την επαναφορά της ασφάλειας και την εξασφάλιση των δεδομένων του χρήστη.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη σωστή χρήση και για την αποφυγή ενεργειών που μπορούν να δώσουν σε τρίτους μη εξουσιοδοτημένους, δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα του.

Ο Διαχειριστής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και διαρκή λειτουργία της ιστοσελίδας, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της θα είναι αδιάκοπη και απροβλημάτιστη. Η καλή και συνεχής λειτουργία της ιστοσελίδας εξαρτάται και επηρεάζεται από προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων, από τα δίκτυα επικοινωνιών, τους παρόχους υπηρεσιών internet, το πλήθος των χρηστών καθώς και άλλες αιτίες που αποτελούν ανώτερη βία και για τα οποία Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη. Ως εκ τούτου ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προερχόμενη από τη χρήση της ιστοσελίδας, την αδυναμία πρόσβασης του χρήστη σε αυτή, την απώλεια προσφερόμενου περιεχομένου και υπηρεσιών, την προσωρινή μείωση των δυνατοτήτων ή χαρακτηριστικών της ιστοσελίδας, την καθυστέρηση ή προσωρινή διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή την μερική ή ολική απώλεια των δεδομένων του χρήστη. Επισημαίνεται ότι ο χρήστης – πέραν του καθημερινού backup που τηρείται αυτόματα με υποχρέωση του Διαχειριστή – έχει τη δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον backup των δεδομένων όποτε κρίνει αναγκαίο.

Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να μην προβαίνει σε ενέργειες παράνομες ή καταχρηστικές ή αντίθετες με τα συναλλακτικά ήθη που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε άλλους χρήστες ή και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την απροβλημάτιστη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Ο χρήστης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση της ιστοσελίδας, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο εξ’ αιτίας ή εξ’ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσει πλήρως τον προμηθευτή έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης του δικτυακού τόπου.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους, χρήσης της ιστοσελίδας, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον προμηθευτή για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημιά υποστεί από τη χρήση αυτή.

Ενδέχεται η ιστοσελίδα να χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη. Τα cookies είναι απλά αρχεία κειμένου, και δεν έχουν πρόσβαση, ούτε αποθηκεύουν προσωπικά στοιχεία ή δεδομένα του χρήστη. Ο χρήστης πρέπει να αποδεχτεί την χρήση των cookies ως απαραίτητου συστατικού της καλής λειτουργίας της ιστοσελίδας διαφορετικά δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή.

Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και σε περίπτωση που διαφωνεί να απέχει από τη χρήση της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που υπάρχουν ειδικότεροι όροι χρήσης για επιμέρους υπηρεσίες της ιστοσελίδας, αυτοί θα ισχύουν από κοινού και όπου υπάρχει σύγκρουση, θα ισχύουν οι ειδικότεροι όροι κάθε υπηρεσίας.

Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία της ιστοσελίδας καθώς και να αλλάζει τους όρους χρήσης στο παρόν έγγραφο χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο χρήστης της ιστοσελίδας θα πρέπει να ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν αλλαγές καθώς η συνέχιση χρήσης της ιστοσελίδας από μέρους του, συνεπάγεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τα περιεχόμενα και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του παρόντος.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από τον προμηθευτή που απορρέει από τους παρόντες όρους χρήσης δεν συνιστά ούτε ερμηνεύεται ως παραίτηση από αυτό.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

Προσωπικά δεδομένα

Η κατασκευάστρια του παρόντος δικτυακού τόπου www.orizontes-dimiourgias.gr (στο εξής “ιστοσελίδα”), δημοτική παράταξη του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης με διακριτικό τίτλο «Ορίζοντες δημιουργίας» και επικεφαλής τον Σπύρο Καραβά του Βασιλείου (στο εξής “Διαχειριστής”) δηλώνει ότι σχετικά με τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη της ιστοσελίδας (στο εξής “χρήστης”) εναρμονίζεται και συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο Διαχειριστής συλλέγει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που ο χρήστης οικειοθελώς καταχωρεί και μπορεί να είναι Όνομα, Επώνυμο, e-mail, τηλέφωνα και διεύθυνση. Ο Διαχειριστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατέψει τον απόρρητο χαρακτήρα των δεδομένων αυτών. Τα στοιχεία δεν κοινοποιούνται σε τρίτους εκτός αν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή και τις αρμόδιες αρχές.

Ο Διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά μόνο για λόγους επικοινωνίας με τους χρήστες με σκοπό π.χ. την ενημέρωση.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας καταχωρώντας τα στοιχεία του στην ιστοσελίδα, δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και σωστά. Ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά σε περίπτωση καταχώρησης στοιχείων τρίτων χωρίς τη συγκατάθεσή και εξουσιοδότησή τους ή για τυχόν καταχώρηση αναληθών ή ανακριβών στοιχείων.

Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από το χρήστη σε περίπτωση που υποστεί ζημιά από την παράβαση των όρων του παρόντος.

Επίσης, ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στην ιστοσελίδα με τεχνικούς τρόπους.

Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων στο παρόν έγγραφο χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο χρήστης της ιστοσελίδας θα πρέπει να ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν αλλαγές καθώς η συνέχιση χρήσης της ιστοσελίδας από μέρους του, συνεπάγεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τα περιεχόμενα και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του παρόντος.

Ο χρήστης έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν. Για τέτοιου είδους αιτήματα θα μπορεί να απευθύνεται εγγράφως προς τον Διαχειριστή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http//skaravas.gr) ή την ταχυδρομική διεύθυνση (Ι. Ιωάννου 161 – Ξυλόκαστρο, ΤΚ 20400 Ξυλόκαστρο).