Ένας Δήμος που βαδίζει ασθμαίνοντας!

asthmainontas_dimos

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Δ/νση Περιβ/ντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) – Τμήμα Γ’, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/91549/6243/10-9-2022 έγγραφό του δημοσιοποίησε για διαβούλευση και γνωμοδότηση το φάκελο: ” Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)” και καλεί την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσουν τη γνώμη του/ους.

Με ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης: από 28 – 09 – 2022 έως 09 – 11 – 2022 ο Δήμος συνεδριάζει στις 9/11/2022 προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί των 279 σελίδων της μελέτης!

Η μελέτη είναι στο παρακάτω link:

https://drive.google.com/file/d/1ObfoVyske7ru0YE-sT6UeEHRW2b8Mksi/view?usp=sharing

SHARE